Energia histerezy w materiale z przemianą fazową indukowaną cyklicznym odkształceniem plastycznym

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji